Stigande räntor skapar störst negativ påverkan på bomarknaden enligt mäklare

Stigande räntor skapar störst negativ påverkan på bomarknaden enligt mäklare

Vilken faktor bedömer mäklarna påverkar bostadsmarknaden mest negativt? Det ville SBAB ta reda på. I Mäklarbarometern för fjärde kvartalet fick fastighetsmäklare i Stockholm, Göteborg och Malmö besvara den frågan. Enligt fastighetsmäklarna är det de stigande räntorna som får mest betydelse följt av att många på bostadsmarknaden känner oro. Allt sammantaget bidrar det till ett deppigt fjärde kvartal på bostadsmarknaden. I Malmö har man en något avvikande uppfattning jämfört med övriga. Här bedöms oron ha störst negativ påverkan på villamarknaden.

Frågan som ställdes löd: Vilken enskild faktor bedömer du kommer att ha mest negativ påverkan på bostadsmarknaden (under fjärde kvartalet)? Svaren har delats upp geografiskt och i marknaden för bostadsrätter respektive villor.

Svarsalternativen var: stigande räntor, oro och nervositet, ökade omkostnader (inflation, elkostnader mm), medias negativa rapportering och annat. Flera svarsalternativ var möjliga och mäklarna rangordnade svaren. Informationen från landets fastighetsmäklare kan öka förståelsen för hur köpare och säljare resonerar generellt. Svaren på extrafrågan den här gången kan bidra till att öka förståelsen för vilka negativa faktorer som påverkar hushållen på bostadsmarknaden under kvartal fyra.

Resultat Stigande räntor  De stigande räntorna toppar listan över negativa påverkansfaktorer i såväl Stockholm som Göteborg på både bostadsrätts- och villamarknaden. Malmös fastighetsmäklare gör en något avvikande bedömning. Här bedöms oro och nervositet bland köpare och säljare påverka villamarknaden allra mest, följt av stigande räntor. I Stockholm bedöms stigande räntor påverka i lika stor utsträckning som oro.

Alla med bolån påverkas i olika grad av stigande räntor. Det återspeglas också i fastighetsmäklarnas svar. En del hushåll klarar de ökade kostnaderna som kommer av stigande boräntor utan större problem. Hushåll med liten marginal i ekonomin, hushåll där något hänt som påverkat inkomsten och personer som köpte nyligen till ett högt pris påverkas i högre grad. Med stigande räntor ökar också andelen personer som inte längre får ihop kalkylen för den bostad de tänkt sig. Det påverkar rent praktiskt, sannolikt måste man anpassa sig genom att antingen skjuta på beslutet att flytta alternativt leta efter en mindre bostad eller ett hem längre ut.

Resultat Oro och nervositet I Malmö är oro och nervositet den faktor som bedöms ha störst påverkan på villamarknaden, överordnad stigande räntor. I Stockholm bedöms oron påverka villamarknaden i lika hög grad som stigande räntor. I Göteborg bedöms oron påverka bostadsmarknaden i näst högst utsträckning efter stigande räntor.

Generell oro kan komma av att bostadsmarknaden drastiskt och snabbt förändrats. Alla som känner oro gör det sannolikt av olika anledning. Någon är orolig över att bostadspriserna går ned för att de tänkt sälja, någon annan känner oro för att räntorna är på väg upp. Ytterligare någon känner oro för att matpriserna går upp och drivmedelskostnaden tickar uppåt. Många oroas, i olika grad, av elkostnaderna inför vintern. Oron på bostadsmarknaden kan leda till att personen som funderat på att köpa bostad avvaktar. I vissa hushåll kan det nya läget leda till att man inte längre får ihop kalkylen för en ny bostad. Säljare som köpt nytt innan de sålt känner oro för att tvingas in i en situation, om inte nuvarande bostad säljs, att stå med dubbla bostadskostnader. Generellt leder en situation där många känner oro, av olika anledningar, till en mer avvaktande hållning på bostadsmarknaden.

Resultat Högre omkostnader De högre omkostnaderna som krävs för att få vardagen att fungera bedöms påverka bostadsmarknaden. I alla regioner bedöms de ökade omkostnaderna påverka villamarknaden mer än bostadsrättsmarknaden. I en villa bär ägaren kostnaderna helt själv, inklusive elkostnaden.

Resultat Medias negativa rapportering I Göteborg och Malmö hamnar medias rapportering på fjärde plats som påverkansfaktor på villamarknaden. I Stockholm tillskriver fastighetsmäklare medias rapportering något större betydelse för villamarknaden både i relation till Göteborg och Malmö och till bostadsrättsmarknaden.

Rapporteringen i media skildrar situationen som den är. Det kan påverka negativt om man läser många artiklar på samma ämne samma dag. Media återger hur utvecklingen är via försäljningssiffror, utbudsstatistik och ränteförändringar med mera. Det finns olika leverantörer av statistik, och siffrorna kan skilja sig åt och komma vid olika tidpunkter i månaden. Bankerna höjer räntan på olika dagar. All information som varvas med prognoser över hur bostadsmarknaden förväntas utvecklas kan vara svårt att ta till sig som privatperson.

Många är oroliga just, av olika anledningar, vilket också återspeglas i mäklarnas svar. Ett råd just nu till den som känner generell oro och nervositet är att försöka reda ut vad den egna oron beror på. Ibland kan den härledas till att man inte har full koll på ekonomin. Ta din privatekonomi på allvar genom att göra en genomlysning av vad som kommer in och går ut varje månad. Då har du något att förhålla dig till. När du skaffat dig total överblick kan du lättare granska din ekonomi och försöka hitta förbättringsåtgärder. När man betalar maten, drivmedel, el och bostadsräntor i slutet av månaden kan det komma som en smärre chock när man summerar. Därför kan det vara bra att göra kontinuerliga avstämningar under månaden.

Tänk på att information är generell och hur det påverkar är individuellt. Håll koll på din egen ekonomi efter de förändringar som kommer och gör kontinuerliga avstämningar, gärna ofta. Idag är det extra viktigt att ha stenkoll på ekonomin.

 

Claudia Wörmann

 

 

 

 

Nästa:
Förra:
Denna artikel är skriven av

Claudia är boendeekonom här på SBAB och bloggar om bostadsfrågor och bostadsmarknaden.