Föreningens ekonomi – en del av din ekonomi

Föreningens ekonomi – en del av din ekonomi

Du som bor i en bostadsrättsförening påverkas av hur föreningen sköter sina finanser. Föreningens lånestruktur och framtida underhållsbehov kan påverka din vardagsekonomi avsevärt. Hur förbereder sig föreningen på en eventuell ränteuppgång? Lägger man undan pengar för framtida underhåll såsom stambyten och fönsterbyten? Hur högt belånad är föreningen och hur påverkar det dig?

För att förstå hur du som bostadsrättsinnehavare påverkas behöver du även känna till hur banken tänker. De flesta bostadsrättsföreningar har lån i en bank och räntan betalas av medlemmarnas avgifter till föreningen. Bostadsrättsföreningen har inget vinstintresse utan har som mål att över tiden nå ett positivt resultat, så nära noll som möjligt, efter att pengar har satts av för framtida underhåll. Bankens roll är att genom ansvarsfull kreditgivning se till att lånen aldrig överstiger värdet på fastigheten.

När SBAB bedömer en bostadsrättsförenings ekonomi så tittar vi bland annat på årsredovisningen, underhållsplanen, avgiftsnivån, överlåtelsepriser och övriga ytor såsom lokaler, parkeringsplatser och förråd. Med grundläggande kunskaper kan man som medlem i bostadsrättsföreningen skapa sig en uppfattning om föreningens ekonomi och förutse eventuella varningssignaler.

Årsredovisningen är ett viktigt dokument för en förenings ekonomi, dels för att den visar intäkter, kostnader och avskrivningar från de senaste två åren. Men också för att det är där styrelsen redogör för planerade åtgärder de kommande åren och hur de ska finansieras. Var uppmärksam på hur mycket föreningen avsätter till sin yttre reparationsfond samt hur stor kassa man har i dagsläget. Dessa två parametrar avgör om föreningen klarar av reparationsåtgärder utan att låna mer från banken eller höja årsavgifterna.

Underhållsplanen visar föreningens planerade underhållsåtgärder och den sträcker sig som regel flera år framöver. En underhållsplan tas ofta fram i samarbete med en konsult eftersom kompetens och erfarenhet är avgörande för att säkerställa att fastigheten hålls i ett bra skick. Det är viktigt för styrelsen att ha koll på underhållsplanen då den ofta innefattar större ingrepp som föreningen kanske inte kan finansiera med egen kassa. Måste åtgärderna finansieras med lån kan det medföra avgiftshöjningar för alla medlemmar. När banken beviljar nya lån prövas föreningens ekonomi med en högre räntenivå än den faktiska räntan på lånet, den brukar kallas för ”stressränta”. Det görs för att säkerställa att föreningens ekonomi fungerar även i ett högre ränteläge.

Priset på bostadsrätten och avgiftsnivån har också stor betydelse när man väljer bostad. Som köpare bör man ha en uppfattning om sin andel av föreningslånet. Varje medlem i bostadsrättsföreningen äger en procentandel av föreningen beroende på hur stor lägenhet man har. Denna andel motsvarar även samma andel av föreningslånet. Vid en eventuell ränteuppgång är det viktigt att man som bostadsrättsinnehavare är medveten om detta och har marginal i sin ekonomi. Vid en ränteuppgång kommer nämligen räntekostnaderna för det privata bolånet att öka och i samma takt kommer även föreningens räntekostnader att öka, vilket kan leda till en avgiftshöjning för medlemmarna i bostadsrättsföreningen. När kostnaden för bolånet ökar samtidigt som årsavgiften ökar kan det innebära en kraftigt förhöjd månadskostnad för den enskilda lägenhetsinnehavaren.

Nästa:
Förra:
Denna artikel är skriven av

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

3 × 2 =